اخبار پیشرفت پروژه اسفند 1396

20 اسفند 1396, 16:17

اخبار پیشرفت پروژه

اسفند  1396

اتمام محصور نمودن زمین

اتمام تجهیز کارگاه

اتمام عملیات خاکبرداری

اتمام اجرای بتن مگر

اتمام اجرای فنداسیون

اجرای اسکلت فلزی ساختمان ( درحال اجرا)

اجرای سقفهای بتنی ( درحال اجرا)

اجرای دیوار چینی در زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای دیوار چینی در طبقه همکف (در حال اجرا)

اجرای سیمانکاریها (در حال اجرا)

اتمام اجرای تیرهای Z (در حال اجرا)

اجرای پوشش نهایی (پوشش سقف) (در حال اجرا)

اجرای ویترین غرفه ها (در حال اجرا)

اجرای استخر کودک (در حال اجرا)

اجرای جکوزی (در حال اجرا)

اجرای کف سازی زیر زمین (در حال اجرا)

اجرای ایزوگام رو کرسی و پشت دیوارهای دوجداره زیر زمین(در حال اجرا)