اخبار پیشرفت پروژه مرداد 1396

1 شهریور 1396, 16:33

اخبار پیشرفت پروژه :

مرداد 1396 :

 

اتمام محصور نمودن زمین

اتمام تجهیز کارگاه

اتمام عملیات خاکبرداری

اتمام اجرای بتن مگر

اتمام اجرای فنداسیون

اجرای اسکلت فلزی ساختمان ( درحال اجرا)

اجرای سقفهای بتنی ( درحال اجرا)

اجرای سقفها و دیوار چینی ( درحال اجرا)